Боловсролын тусгай баг

SPED багийн гарчиг

SPED багийн зураг

(LR): Алисса Уоткинс-Тагтаа, Алисса Ван Дуйн, Линн Тейлор, Ник Тавеннер, Жулиа Спадони, Деб Родригес

Алисса Уоткинс-Тагтаа, SPED багш
alyssa.watkins@apsva.us
Алисса Ван Дуйн, SPED багш
alyssa.vanduyn@apsva.us
Линн Тейлор, SPED багш
lynn.taylor@apsva.us
Ник Тавеннер, SPED багш
nicholas.tavenner@apsva.us
Жулиа Спадони, SPED багш
julia.spadoni@apsva.us
Деб Родригес, SPED багш
deborah.rodriguez@apsva.us

 

зураг удахгүй ирнэ Элизабет Уолш, Оюутны дэмжлэг зохицуулагч
elizabeth.walsh@apsva.us
ОТ-ын зураг Лилян Уильямс, Мэргэжлийн эмчилгээний эмч
lilyan.williams@apsva.us
Эмма ардын зураг Эмма ардын, Хэл ярианы эмгэг судлаачид
emma.folk@apsva.us
зураг удахгүй ирнэ Кристен Оверстрит, Ярианы хэлний эмгэг судлаач
kristen.overstreet@apsva.us