Урт салбар дахь өөрийн хөрөнгө

Зорилго:

Equity Team-ийн зорилго нь оюутан, сурагчдад эрдэм шинжилгээний болон нийгмийн чадавхид нь хүрэхэд шаардлагатай байгаа зүйлийг олж авах замаар оюутнуудад болон ажилтнуудад илүү сайн үйлчлэх үүднээс сургуулийн тогтолцооны өөрчлөлтийг дэмжихэд оршино.

Хөрөнгө оруулалтын баг дараахь чиглэлээр ажилладаг.

  • Оюутны амжилтын тэгш бус байдал, ялгааг арилгах
  • Сургуулийн аюулгүй, эрүүл уур амьсгалыг бий болгох
  • Оюутнууд, гэр бүл, ажилтнууд, олон нийтийн гишүүдийн хөрөнгийг хамарсан, оролцдог соёлыг сурталчлах
  • Тэгш байдал, нийгмийн шударга ёсны талаар харилцан яриа өрнүүлэхийг уриал

Урт салбар дахь өөрийн хөрөнгийн багтай танилцана уу.

тун удахгүй