Liên hệ với chúng tôi

Trường tiểu học Long Branch

Nhánh dài

Địa chỉ: 33 N Fillmore St, Arlington, VA 22201
Điện Thoại: 703-228-4220
Tham dự: 703-228-4222
Dòng Email tham dự: longbranchattendance@apsva.us
Số fax: 703-875-2868
Ngày kéo dài: 703-228-8066
Hiệu trưởng: Jessica DaSilva, jessica.dasilva@apsva.us
Phó Hiệu trưởng: Carolyn Jackson, carolynruth.jackson@apsva.us
Giờ học: Cả ngày - 8:25 sáng đến 3:06 chiều
Phát hành sớm: 8: 25 AM đến 12: 51 PM