Clinic

Header - Phòng khám

Thông tin về Phòng khám Chi nhánh Long

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

  • Trợ lý Y tế Trường học:  Katie Mendoza - 703-228-8067
  • Y tá sức khoẻ cộng đồng:  Emily McIntyre - 703-228-8060 (Phòng khám trường tiểu học Long Branch)
  • Phòng khám trường tiểu học Long Branch: 703-228-8060
  • Phòng khám Chi nhánh Long Fax: 703-875-2868

Tất cả các loại thuốc phải được phụ huynh bỏ thuốc với các mẫu đơn ủy quyền thích hợp. Các mẫu đơn cho phép dùng thuốc có sẵn trên trang web Phòng khám của Trường.