Đăng Ký

Đăng ký tại Chi nhánh Long

Vui lòng liên hệ Ivonne Villarroel Miquilena để biết thông tin đăng ký:  Gửi email cho Nhà đăng ký

Số trường chi nhánh dài: 703-228-4220

Số fax chi nhánh dài: 703-875-2868

Thông tin về Mẫu giáo cho Năm học 2022-2023!


Thông tin đăng ký APS

Liên kết đăng ký: https://www.apsva.us/registering-your-child/

Trung tâm Chào mừng:  https://www.apsva.us/welcome-center/

Trung tâm Đăng ký Dịch vụ Ngôn ngữ:  https://www.apsva.us/lsrc/

Bộ định vị ranh giới:  https://www.apsva.us/boundary-locator/