Chương trình tập trung

Niềm tin Tư vấn Trường Chi nhánh Long
Các cố vấn trường Long Branch tin rằng:
  • Tất cả học sinh có thể đạt được và đạt được các kỹ năng cần thiết để trở thành thành viên đóng góp của xã hội
  • Tất cả học sinh sẽ được tiếp xúc và tham gia vào chương trình tư vấn học đường toàn diện dựa trên nhu cầu đa dạng của các em
  • Tất cả học sinh xứng đáng được tiếp cận công bằng với các nguồn lực để thúc đẩy thành tích
  • Chương trình sẽ tập trung vào sự phát triển của tất cả học sinh trong lĩnh vực học tập, nghề nghiệp và cá nhân / xã hội
  • Chương trình phát triển năng lực của học sinh từ K đến lớp 5 dựa trên các tiêu chuẩn của Hiệp hội Tư vấn Trường học Hoa Kỳ (ASCA), Virginia và Arlington.

Để hỗ trợ niềm tin của chúng tôi, chương trình của chúng tôi sẽ:

  • Tuân thủ đạo đức tư vấn học đường chuyên nghiệp theo chủ trương của ASCA
  • Phát triển, điều phối và thực hiện chương trình cùng với các nhà giáo dục, quản trị viên, cha mẹ / người giám hộ và đại diện cộng đồng
  • Hỗ trợ giáo viên, quản trị viên và phụ huynh / người giám hộ để họ có thể hiệu quả hơn, giúp học sinh đạt được năng lực của chương trình tư vấn
  • Tham gia vào các hoạt động phát triển nghề nghiệp bao gồm giám sát thường xuyên, đào tạo tại chức về tư vấn đa văn hóa, công nghệ và phát triển chương trình
  • Liên tục theo dõi chương trình tư vấn và mục tiêu của trường

Tuyên bố Tầm nhìn Tư vấn của Trường Chi nhánh Long

Các học sinh tại Trường Tiểu Học Long Branch là những học sinh có thành tích cao đang đạt được những kỹ năng cần thiết để trở thành những thành viên đóng góp cho xã hội. Với sự hỗ trợ của chương trình tư vấn học đường toàn diện vận động cho từng học sinh và hợp tác với các bên liên quan quan trọng, học sinh đang tham gia vào một môi trường học tập có ý nghĩa nhằm thúc đẩy sự phát triển học tập, nghề nghiệp và cá nhân / xã hội của các em. Là những cá nhân toàn diện, học sinh Long Branch có những công cụ cần thiết để trở thành những người học tập suốt đời thành công và những công dân hữu ích trong cộng đồng của chúng ta.

Tuyên bố Sứ mệnh Tư vấn của Trường Chi nhánh Long

Nhiệm vụ của chương trình tư vấn trường học Long Branch là cung cấp một chương trình tư vấn học đường toàn diện hấp dẫn và phù hợp. Chương trình tư vấn, cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng Long Branch, giải quyết các mối quan tâm về học tập, nghề nghiệp và cá nhân / xã hội của học sinh nhằm tối đa hóa tiềm năng của tất cả học sinh bất kể sự khác biệt cá nhân để trở thành những người đóng góp có trách nhiệm và thành công cho một xã hội đang thay đổi.