Liên kết nghệ thuật

Nhấp vào các liên kết bên dưới để xem nghệ thuật, phòng trưng bày và nghệ sĩ. Nhiều bảo tàng địa phương có chương trình cho trẻ em vào cuối tuần. Kiểm tra các trang web này để xem những gì đang xảy ra.

Tài nguyên Thủ công và Nghệ thuật Miễn phí!  Mới!

http://www.pbs.org/art21
PBS series về các nghệ sĩ trong thế kỷ 21.

http://www.nmwa.org
Bảo tàng Quốc gia về Phụ nữ trong Nghệ thuật thông tin về các chương trình giáo dục tuyệt vời về nghệ thuật sách

http://www.artbookscreativity.org
Một giáo trình nghệ thuật sách được phát triển bởi các Giáo viên Nghệ thuật Arlington, Giáo viên Lớp học từ Albuquerque, NM và Bảo tàng Quốc gia về Phụ nữ trong Nghệ thuật. Cựu Học Sinh Chi Nhánh Long có sách và video trên trang web tương tác về việc làm sách này.

www.nga.gov/kids
Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia dành cho trẻ em

www.phillipscollection.org
Phòng trưng bày bộ sưu tập Phillips

http://www.npg.si.edu/
National Portrait Gallery

http://www.nbm.org/
Bảo tàng tòa nhà quốc gia