Equity

Công bằng và Xuất sắc

Văn phòng Công bằng và Xuất sắc nâng cao kỳ vọng cao, tạo điều kiện tiếp cận công bằng và khắc phục khoảng cách cơ hội cho sinh viên Da đen và Latino, cũng như những sinh viên từ các cộng đồng bị gạt ra ngoài lịch sử và thể chế khác. Trường Công lập Arlington nhằm đảm bảo tất cả học sinh học tập và phát triển trong môi trường học tập an toàn, lành mạnh và hỗ trợ.

bức tranh về công bằng trông như thế nào