Vốn chủ sở hữu tại Chi nhánh dài

Mục tiêu:

Mục tiêu của Nhóm Công bằng là thúc đẩy thay đổi thể chế trong hệ thống trường học để phục vụ học sinh và nhân viên tốt hơn bằng cách đảm bảo mỗi học sinh nhận được những gì họ cần để đạt được tiềm năng học tập và xã hội của họ.

Nhóm vốn chủ sở hữu làm việc để:

  • Xóa bỏ sự bất bình đẳng và chênh lệch về thành tích của học sinh
  • Thúc đẩy một môi trường học an toàn và lành mạnh
  • Thúc đẩy một nền văn hóa hòa nhập, thu hút và sử dụng tài sản của học sinh, gia đình, nhân viên và các thành viên cộng đồng
  • Khuyến khích các cuộc trò chuyện về công bằng và công bằng xã hội

Gặp gỡ Nhóm Cổ phần Chi nhánh Dài của bạn:

đến sớm