Nguồn lực vốn chủ sở hữu cho nhân viên

Tài nguyên dành cho giáo viên:

Liên kết tài nguyên được cung cấp bởi Bridget Loft, Trợ lý Giám đốc Giảng dạy và Học tập vào ngày 3 tháng 2020 năm XNUMX

Danh sách Sách năm của Mạng lưới Giáo viên Tiểu bang Quốc gia

Liên kết tài nguyên

Podcast Vốn chủ sở hữu hàng đầu Podcast Công bằng hàng đầu tập trung vào việc hỗ trợ các nhà giáo dục với các công cụ và nguồn lực cần thiết để đảm bảo công bằng tại trường học của họ. Trên podcast này, thính giả có thể mong đợi được nghe các cuộc phỏng vấn và câu chuyện từ những tiếng nói bình đẳng trong giáo dục ngày nay. Hãy nhớ đăng ký podcast trên iTunes, Google Play, Stitcher và Spotify!

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Trang này chứa các liên kết đến các trang web nằm ngoài mạng lưới Trường Công lập Arlington. APS không kiểm soát nội dung hoặc mức độ liên quan của các liên kết này.