Họp hội đồng nhà trường

Truyền thuyết và thông tin cơ bản về các cuộc họp của Hội đồng trường được đăng trên BoardDocs vì chúng có sẵn.

Truyền thuyết có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và công chúng được khuyến khích kiểm tra trang web trước để xác nhận chi tiết hoặc thay đổi.

Bấm vào đây đăng ký để phát biểu tại một cuộc họp Hội đồng quản trị. Họp hội đồng nhà trường trang web cho một danh sách của tất cả các cuộc họp sắp tới.

Các cuộc họp của Hội đồng trường có thể được xem trực tiếp Trực tuyến hoặc trên Kênh Comcast 70 hoặc Kênh 41 của Verizon.

Để biết thêm thông tin, liên hệ với Văn phòng Hội đồng trường tại 703-228-6015 hoặc trường.board@apsva.us

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: