Uncategorized

Đăng ký ở đây!

Vui lòng liên hệ Ivonne Villarroel Miquilena để biết thông tin đăng ký: Gửi email đến Cơ quan đăng ký Số trường chi nhánh dài: 703-228-4220 Số fax chi nhánh dài: 703-875-2868 Liên kết đến thông tin về Liên kết đăng ký lớp mẫu giáo 2021-2022 của chúng tôi: https: // www .apsva.us / register-your-child / Trung tâm chào đón: https://www.apsva.us/welcome-center/ Trung tâm đăng ký dịch vụ ngôn ngữ: https://www.apsva.us/lsrc/ Boundary Locator: https: //www.apsva.us/boundary-locator/

Cách đăng nhập vào Trang web Google APS của Nhạc cụ

Bạn hoặc nhạc sinh viên của bạn được đăng nhập vào tài khoản APS Google của họ để truy cập nó. Vui lòng làm theo các hướng dẫn sau: Truy cập https://apsva.onelogin.com/login Đăng nhập vào một tài khoản đăng nhập của học sinh - tên người dùng là bữa trưa của học sinh #, mật khẩu được cấp cho học sinh (cũng ở mặt sau iPad của họ. Nếu bạn cần một trong hai, hãy cho tôi biết […]