Thư viện chi nhánh dài

Hội sách chi nhánh dài

Thứ Hai, ngày 23 tháng 2019 năm 3 Giờ học và 06:5 - 00:24 chiều Thứ Ba, ngày 2019 tháng 3 năm 06 Giờ học và 5:00 - 25:2019 chiều Thứ Tư, ngày 3 tháng 06 năm 5 Giờ học và 00:6 - 00:8 chiều Chiều và Đêm Gia đình - 00:26 - 2019:3 tối Thứ Năm, ngày 06 tháng 5 năm 00 Giờ học và 27:XNUMX - XNUMX:XNUMX chiều Thứ Sáu, ngày XNUMX tháng XNUMX, […]

Tiếp cận đọc tháng XNUMX

2019 -2020 Tiếp cận ngày đọc Thư viện chi nhánh - 7:00 - 8:00 tối 18 tháng 2019 năm 16 2019 tháng 20 năm 2019 11 tháng 2019 năm 15 2020 tháng 12 năm 2020 11 tháng 2020 năm 22 2020 tháng 20 năm 2020 3 tháng 2020 năm XNUMX XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX XNUMX tháng XNUMX, XNUMX XNUMX tháng XNUMX, XNUMX  

Tiếp cận để đọc

Reach for Reading là một chương trình xóa mù chữ trong gia đình tại Trường Tiểu học Long Branch được thiết kế cho học sinh ELL và gia đình của các em từ mầm non đến lớp 2. Các cuộc họp hàng tháng được tổ chức vào buổi tối trong thư viện. Mỗi cuộc họp tập trung vào một lĩnh vực chương trình giảng dạy và bao gồm đọc, viết và toán. Đại diện từ các chương trình của Quận Arlington, chẳng hạn […]

Tiếp cận để đọc

Reach for Reading là một chương trình xóa mù chữ trong gia đình tại Trường Tiểu học Long Branch được thiết kế cho học sinh ELL và gia đình của các em từ mầm non đến lớp 2. Các cuộc họp hàng tháng được tổ chức vào buổi tối trong thư viện. Mỗi cuộc họp tập trung vào một lĩnh vực chương trình giảng dạy và bao gồm đọc, viết và toán. Đại diện từ các chương trình của Quận Arlington, chẳng hạn […]

Tiếp cận để đọc

Reach for Reading là một chương trình xóa mù chữ trong gia đình tại Trường Tiểu học Long Branch được thiết kế cho học sinh ELL và gia đình của các em từ mầm non đến lớp 2. Các cuộc họp hàng tháng được tổ chức vào buổi tối trong thư viện. Mỗi cuộc họp tập trung vào một lĩnh vực chương trình giảng dạy và bao gồm đọc, viết và toán. Đại diện từ các chương trình của Quận Arlington, chẳng hạn […]

Tiếp cận để đọc

Reach for Reading là một chương trình xóa mù chữ trong gia đình tại Trường Tiểu học Long Branch được thiết kế cho học sinh ELL và gia đình của các em từ mầm non đến lớp 2. Các cuộc họp hàng tháng được tổ chức vào buổi tối trong thư viện. Mỗi cuộc họp tập trung vào một lĩnh vực chương trình giảng dạy và bao gồm đọc, viết và toán. Đại diện từ các chương trình của Quận Arlington, chẳng hạn […]

Tiếp cận để đọc

Reach for Reading là một chương trình xóa mù chữ trong gia đình tại Trường Tiểu học Long Branch được thiết kế cho học sinh ELL và gia đình của các em từ mầm non đến lớp 2. Các cuộc họp hàng tháng được tổ chức vào buổi tối trong thư viện. Mỗi cuộc họp tập trung vào một lĩnh vực chương trình giảng dạy và bao gồm đọc, viết và toán. Đại diện từ các chương trình của Quận Arlington, chẳng hạn […]

Tiếp cận để đọc

Reach for Reading là một chương trình xóa mù chữ trong gia đình tại Trường Tiểu học Long Branch được thiết kế cho học sinh ELL và gia đình của các em từ mầm non đến lớp 2. Các cuộc họp hàng tháng được tổ chức vào buổi tối trong thư viện. Mỗi cuộc họp tập trung vào một lĩnh vực chương trình giảng dạy và bao gồm đọc, viết và toán. Đại diện từ các chương trình của Quận Arlington, chẳng hạn […]

Tiếp cận để đọc

Reach for Reading là một chương trình xóa mù chữ trong gia đình tại Trường Tiểu học Long Branch được thiết kế cho học sinh ELL và gia đình của các em từ mầm non đến lớp 2. Các cuộc họp hàng tháng được tổ chức vào buổi tối trong thư viện. Mỗi cuộc họp tập trung vào một lĩnh vực chương trình giảng dạy và bao gồm đọc, viết và toán. Đại diện từ các chương trình của Quận Arlington, chẳng hạn […]